Strona 1 z 1

karta WPiP Administracja - 3.5 treści kształcenia - wykład

Post: 09 maja 2013, 9:14
autor: administrator
na dzień 09.05.13 tresci kształcenia /wykład zajęć sformułowane są następująco:

Lp. Treści kształcenia realizowane w ramach wykładów Liczba godz. ST/NST

W1 Wyjaśnienie pojęć: państwo, polityka, władza polityczna, grupa interesu, system partyjny, system polityczny. Aparat państwowy, organ państwowy, podział organów
państwowych. 2 1
W2 Poglądy dotyczące pochodzenia państwa. Typy i formy współczesnych państw. Typy współczesnych systemów politycznych. 1 1
W3 Prawa i obowiązki człowieka i obywatela we współczesnym państwie oraz jego rola w społeczeństwie obywatelskim. System ochrony praw człowieka i obywatela.
1 1
W4 Podstawowe pojęcia z zakresu prawa. Prawo a inne porządki normatywne. Funkcje prawa. Rola prawa w organizacji państwowej. Pojęcie praworządności i
demokratycznego państwa prawa. 2 1
W5 Źródła prawa w Polsce i w Unii Europejskiej. Prawo powszechnie obowiązujące a akty prawa wewnętrznego. Źródła prawa międzynarodowego w krajowym porządku
prawnym. 2 1
W6 Norma prawna i jej budowa. Przepis prawa i jego rodzaje. Pojęcie aktu normatywnego. Zasady obowiązywania i stosowania prawa. 3 2
W7 Pojęcie stosunku prawnego. Elementy stosunku prawnego. Źródła stosunków prawnych. Rodzaje stosunków prawnych. Podmioty prawa. 2 1
Zaliczenie 2 2

Razem godz. 15/10

w razie uwag i propozycji zmian do tej części karty proszę o dyskusję w tym wątku
Dr Kamilla Kurczewska